po-pá
6:30–15:00
736 238 528
411 198 949
Výroba
reklamního
firemního
textilu

Kontakt

Textil G. Hradová

Jateční 1588/49  (areál severočeské armaturky)
Ústí n. Labem - Předlice
400 01

pracovní doba: Pondělí - Pátek (6:30 - 15:00)

telefon:

411 198 948 - Lenka Loudová

411 198 949 

736 238 528 - Gabriela Hradová

info@textilhradova.cz

www.textilhradova.cz

www.facebook.com/textilhradova.cz

instagram: @textil.hradova

https://www.zivefirmy.cz/

www.ifirmy.cz

overena_ifirmy_black150.png 

Fakturační údaje:

GABRIELA HRADOVÁ
Za Stadionem 626
Chabařovice
IČO 63744457, DIČ CZ7554242927

Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z této smlouvy v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující je povinen své osobní údaje uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu kupující povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Vysloví-li kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím, má prodávající právo zaslat kupujícímu obchodní sdělení týkající se zboží, služeb nebo související s podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Udělený souhlas je možné kdykoliv bez podmínky odvolat.